Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна

vaskrs_2017_plakat

Поштовани,

У Трстенику се већ дванаести пут организује хуманитарна акција под називом Аукција ускршњих јаја. Свој таленат, креативност и време у ову акцију улажу уметници тако што различим сликарским техникама украшавају дрвена јаја, која потом буду предмет аукције. У самој аукцији учествују сви људи добре воље-представници предузећа, предузетници и појединци, локална самоуправа, купујући предметна јаја. Сав приход који се скупи, преко Центра за социјални рад Трстеник, установе релевантне за прикупљање хуманитарне помоћи, иде угроженим породицама које су погођене неким здравственим проблемом. Саму организацију ове аукције спроводи Туристичка организација општине Трстеник, уз подршку Народног универзитета Трстеник и Телевизије Трстеник.

Ове године средства ће се прикупљати за четворицу наших младих суграђана који имају од 4 до 15 година и који су велики борци и чије породице улажу велики напор да им омогуће да живе и расту као и остали њихови вршњаци.

Аукција ускршњих јаја је само један од начина да им се помогне.

У духу предстојећег православног празника Ускрса, позивамо Вас да се одазовете на Хуманитарну аукцију ускршњих јаја како би сакупили што више средстава и помогли породицама оболелих да превазиђу озбиљне здравствене проблеме. Хуманитарна аукција ускршњих јаја ће се одржати у среду, 12. априла, у 12 сати, у Ликовном салону Дома културе у Трстенику.

Молимо Вас да Ваше учешће потврдите на телефон: 037 715 263.

И кап људске доброте, од срца, с љубављу дата и највећи сан претвара у стварност.“

vaskrs_pozivnice2017 
u_slavu_kalema_2017m
Манифестација „У славу калема-Велика Дренова 2017“ је манифестација привредног карактера са акцентом на пољопривредне специфичности краја и традицију. 

За место одржавања ове манифестације одабрана је Велика Дренова-село у централној Србији, у Поморављу, за кога се везују почеци калемарства у Србији и својевремено, светска престоница калемарства и највећи светски извозник лозних калемова. 

Почеци калемарства у Великој Дренови везују се за крај 19. века имена два истакнута мештанина. Први је Љубомир Недић, ученик прве српске Школе за ратарство у Краљеву, који је стекавши знања и вештину калемљења, то пренео својим вршњацима и суграђанима у Великој Дренови и околним селима. Биле су то тешке године за српско виноградарство, када је крајем 19. века винову лозу „покосила“ болест „филоксера“ и десетковала површине под виноградима. Љубомир Недић је добио и првог саборца у калемарском описмењавању младих, у учитељу Воји Катунцу. „Учитељ је ступио у везу са Недићем, у школу донео калемарске ножиће, учитељски пажљиво, и дуго, са њима састављао руке својих ђачића, и тако овдашњег човека са калемом винове лозе спојио за свагда.“ Као школован човек рођен у моравском селу и те како је разумевао потребе тадашње Краљевине Србије, као претежно аграрне земље, за младим нараштајима који су не само научени основној писмености већ и оспособљени за рад на земљи. Број калемара је временом растао и израстао до те мере да се Велика Дренова осамдесетих година 20. века назива престоницом света калемара и калемова винове лозе.
 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТОТ


На основу члана 18. Статута  општине Трстеник ("Сл. Лист" 7/08) и члана 19. Закона о јавним службама (Сл. Гласник 42/91, 71/94, 9/2005-др.закон, 83/2014-др.закон), као и члана 19. Статута Туристичке организације општине Трстеник, Управни одбор расписује


КОНКУРС
-за избор директора-


I  Услови: Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 39. Закона о туризму ( Сл. Гласник 36/2009, 88/2010, 99/2011-др. Закон, 93/2012, 84/2015), а то су:
 • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Радно искуство у трајању од 4 године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете;
 • Да није осуђиван за кривична дела из области привредног криминала;
 • Да се против њега не води кривични поступак по службеној дужности.


II  Мандат директора траје 4 године и може бити поново именован на исту функцију.

III  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Копија личне карте
 • Копија дипломе 
 • Копија радне књижице или потврда послодавца да је био у радном односу минимум четири године
 • Доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење.
 • Потврда послодавца да је био на руководећим пословима најмање две године
 • Потврда суда да није осуђиван за кривична дела из области привредног криминала
 • Потврда суда да се против њега не води кривични поступак по службеној дужности.

IV  Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

Пријаве на Конкурс са радном биографијом и документацијом о испуњености услова кандидат подноси лично или препорученом поштом са назнаком „Пријава за конкурс за избор директора“ на адресу: Туристичка организација општине Трстеник, Кнегиње Милице 5, 37240 Трстеник. Контакт телефон: 037 715 263.

V  Пристигле пријаве разматраће Управни одбор. Управни одбор предлаже једног кандидата Скупштини Општине Трстеник, која ће га, уколико се сложи са предлогом Управног одбора, именовати за директора Туристичке организације општине Трстеник на следећој седници Скупштине Општине Трстеник.

VI  Конкурс објавити у Службеном гласнику, једном дневном листу и на сајту Туристичке организације општине Трстеник.