Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТОТ


На основу члана 18. Статута  општине Трстеник ("Сл. Лист" 7/08) и члана 19. Закона о јавним службама (Сл. Гласник 42/91, 71/94, 9/2005-др.закон, 83/2014-др.закон), као и члана 19. Статута Туристичке организације општине Трстеник, Управни одбор расписује


КОНКУРС
-за избор директора-


I  Услови: Поред општих услова потребних за заснивање радног односа прописаних законом, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 39. Закона о туризму ( Сл. Гласник 36/2009, 88/2010, 99/2011-др. Закон, 93/2012, 84/2015), а то су:
 • Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • Радно искуство у трајању од 4 године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете;
 • Да није осуђиван за кривична дела из области привредног криминала;
 • Да се против њега не води кривични поступак по службеној дужности.


II  Мандат директора траје 4 године и може бити поново именован на исту функцију.

III  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Копија личне карте
 • Копија дипломе 
 • Копија радне књижице или потврда послодавца да је био у радном односу минимум четири године
 • Доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење.
 • Потврда послодавца да је био на руководећим пословима најмање две године
 • Потврда суда да није осуђиван за кривична дела из области привредног криминала
 • Потврда суда да се против њега не води кривични поступак по службеној дужности.

IV  Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику.

Пријаве на Конкурс са радном биографијом и документацијом о испуњености услова кандидат подноси лично или препорученом поштом са назнаком „Пријава за конкурс за избор директора“ на адресу: Туристичка организација општине Трстеник, Кнегиње Милице 5, 37240 Трстеник. Контакт телефон: 037 715 263.

V  Пристигле пријаве разматраће Управни одбор. Управни одбор предлаже једног кандидата Скупштини Општине Трстеник, која ће га, уколико се сложи са предлогом Управног одбора, именовати за директора Туристичке организације општине Трстеник на следећој седници Скупштине Општине Трстеник.

VI  Конкурс објавити у Службеном гласнику, једном дневном листу и на сајту Туристичке организације општине Трстеник.

 

У славу Светог Трифуна

vino1
У
Трстенику је 14. фебруара одржана традиционална манифестација у славу Светог Трифуна, заштитника воћара, виноградара и винара. Окупили су се најбољи виноградари и винари трстеничког краја, као и произвођачи лозних калемова и воћних садница.

У такмичарском делу је било 82 узорка вина у категорији црвених, белих и розе вина од којих је 24 награђено златном, 36 сребрном и 2 бронзаном медаљом. Комисија састављена од искусних технолога, енолога и инжењера пољопривреде је била задовољна овогодишњом бербом и квалитетом вина, о чему сведоче и ова бројна одличја, која су подстицај винарима да у следећој берби остваре још боље резултате.

Златне медаље добили су:
Радић Драган из Велике Дренове, Милановић Бојан из Велике Дренове, Вукосављевић Марко из Дренче, Игњатовић Бојан из Рујишника и Срдија Миодраг из Бачке Паланке у категорији црвених вина.
Александар Ћирић из Риљца, Ђурђевић Алекса из Пољне, Радомир Додић из Милутовцам Велимировић Владимир из мале Сугубине, Маринковић Слађан из Бучја, Марковић Саша из Милутовца, Стеван и Љубиша Вучић из Штулца, Мирковић Зоран из Риљца, Симић Милош из Мале Сугубине у категорији белих вина.
Вукадиновић Мирослав из Мијајловца, Ћирић Немања из Риљца, Милосављевић Милан из Медвеђе, Мутавџић Саша из Велике Дренове, Велимировић Владимир из Мале Сугубине, Јанићијевић Дејан из Рујишника, Дачић Драган из Мале Сугубине, Мирковић Радомир из Риљца, Мирковић Зоран из Риљца и Војиновић Владица из Пољне у категорији розе вина.
 
Сребрне медаље добили су:
Вукадиновић Мирослав из Мијајловца, Марковић Саша из Милутовца, Велимировић Владимир из Мале Сугубине, Велимировић Мирко из Мале Сугубине, Дачић Драган из Мале Сугубине, Мирковић Зоран из Риљца, Агатоновић Срећко из Мале Дренове, Додић Радомир из Милутовца и Васић Зоран из Мале Сугубине у категорији црвених вина.

Костић Тодор из Милутовца, Радић Драган из Велике Дренове, Бабић Мирослав из Велике Дренове, Вукадиновић Мирослав из Мијајловца, Зоран Ћирић из Риљца, Радовановић Михајло из Риљца, Ћирић Немања из Риљца, Божић Ђорђе из Медвеђе, Ана и Јелена Стојковић из Селишта, Милановић Бојан из Велике Дренове, Вукосављевић Марко из Дренче, Велимировић Мирко из Мале Сугубине, Игњатовић Бојан из Рујишника, Јаковљевић Јован из Мале Дренове, Симић Милош из Мале Сугубине и Мирковић Радомир из Риљца у категорији белих вина.
Радић Драган из Велике Дренове, Милановић Бојан из Велике Дренове, Игњатовић Бојан из Рујишника, Јаковљевић Јован из Мале Дренове, Александар Ћирић из Риљца, Велимировић Мирко из Мале Сугубине, Радовановић Михајло из Риљца, у категорији розе вина.

Бронзане медаље добили су:
Трошић Милан из Божуревца у категорији црвених вина.
Васић Зоран из Мале Сугубине у категорији белих вина.

Удружење виноградара, воћара и винара трстеничког краја „Свети Трифун" са седиштем у Риљцу је и ове године доделило признања најбољим виноградарима и воћарима: Миломиру Милосављевићу из Бучја, Градимиру Јовановићу из Страгара и Михајлу Радовановићу из Риљца, као и предузећу „Винокалем" из Велике Дренове.

У категорији најлепши вински штанд победила је винарија Вукадиновић из Мијајловца.

У излагачком делу манифестације учествовали су: Удружење воћара, виноградара и винара трстеничког краја „Свети Трифун", Винска ризница из Риљца, Винарија Вукадиновић из Мијајловца, Винарија Стемина из Трстеник, Винарија Милосављевић из Бучје, Винар Срећко Симић из Мијајловца, Удружење „Јефимијин вез", предузеће за производњу МС Пинтер из Глободера, Винокалем из Велике Дренове, Подрум Радоје из Медвеђе, произвођачи лозних калемова и воћних садница: Агроексим, КЛОН из Страгара, Гроф оф Милутовац, Расадник МБ из Страгара, затим, Винер осигурање, Гасна опрема за пољопривреду-Гасикс, плетар Ђорђе Манџукић и дуборезац Мирча Пантелић.

Организатори ове традиционалне манифестације су: Туристичка организација општине Трстеник, Народни универзитет Трстеник и Удружење виноградара, воћара и винара трстеничког краја „Свети Трифун", уз подршку и покровитељство Општине Трстеник.

Дан винара и виноградара-Свети Трифун

slava_vinogradПоводом манифестације „Дан винара и виноградара-Свети Трифун“ Туристичка организација општине Трстеник позива произвођаче вина да се пријаве за такмичење и донесу узорке вина у просторију туристичке организације (канцеларија бр.19 у згради општине).
Пријаве ће се примати од 6. до 9. фебруара 2017. године.
Узорке треба донети у необојеним стакленим флашама запремине 1 литар без икаквих обележја, 2 флаше по узорку.
Оцењивање квалитета вина вршиће се у три категорије: бело, розе и црвено вино а о избору најбољег одлучиваће Комисија.
Проглашење победника и додела признања биће 14.02.2017. у оквиру културно-уметничког програма манифестације у ресторану „Клуб“. Први пут ове године бираће се и најлепше уређен штанд. Молимо заинтересоване да се благовремено пријаве.
Додатне информације се могу добити на телефон: 037 715 263
Организациони одбор манифестације „Дан винара и виноградара-Свети Трифун“